privacy policy

Isikuandmete kaitse, intellektuaalne omand, välised lingid, küpsised, tehniline teave ja turvalisus.

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Veebilehe bigudi.ee kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab Eraisik või Juriidiline isik oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. bigudi.ee jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. bigudi.ee tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on Eraisiku ja Juriidilise isiku andmete seadusjärgne kaitse alati tagatud.Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on bigudi OÜ, registrikood 12038539, aadress V. Reimani 5, 10124 Tallinn. Server isikuandmetega asub Tallinnas, Eesti Vabariigis.

Meie Ostjate isikuandmete kaitsmine on ülitähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. bigudi.ee ei edasta Ostjate isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

bigudi.ee kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud Eraisiku ja Juriidilise isiku teenindamiseks esinduses ja E-poes.

bigudi.ee töötleb järgmisi isikuandmeid:

– isikukood

– nimi

– aadress

– telefoninumber

– e-posti aadress

– info Ostja sooritatud ostude ja Ostjaga sõlmitud lepingute kohta

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib bigudi.ee töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

bigudi.ee edastab Eraisikutele ja Juriidiline isik otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui Ostja on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Ostjal on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Üksnes bigudi.ee määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

bigudi.ee on õigus edastada isikuandmeid:

– kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;

– seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;

bigudi.ee koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui Tarbija ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);

– transpordiettevõtetele, kui see on vajalik Ostja E-poest sooritatud ostu Ostjale kohaletoimetamiseks.

bigudi.ee järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele Ostja isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad bigudi.ee koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Ostjal on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist, nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada

Kui Ostja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega bigudi OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.Intellektuaalne omand

bigudi.ee Veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuuluvad seaduslikutele omanikutele ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või Veebilehel on kindlaks määratud teisiti.

bigudi.ee Veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on rangelt keelatud ilma bigudi OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta.Välised lingid

bigudi.ee Veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu bigudi.ee. Internetipood ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.Küpsised

bigudi.ee kasutab oma Veebilehel ajutisi küpsiseid.

Küpsised on väikesed failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ja mida veebiteenuse osutamisel kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ning abistada Veebilehe kasutajat.

Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks Ostja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas bigudi.ee e-poe külastajad Veebilehe kasutavad. See info võimaldab meil pidevalt arendada bigudi.ee veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.

bigudi.ee Veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu Ostja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Eraisikud ja Juriidilised isikud võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid Veebilehel.

bigudi.ee Veebilehel viibides annavad Internetipoe külastajad oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks.Tehniline teave

Teenust saab kasutada kõigi enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega, nii arvutis kui ka tahvelarvutis ja nutitelefonis. Veebileht on katsetatud Microsoft Edge, Internet Explorer, Vivaldi, Google Chrome, Firefox ja Safari uuemate brauserite versioonidega ja nende mobiilversioonidega. Selleks, et Veebilehe kõik funktsioonid töötaksid, palun kontrollige, et Java Script oleks Teie brauseris lubatud.Turvalisus

Ühendus bigudi.ee Veebilehega kinnitatud Let’s Encrypt poolt, ning krüpteeritud TLS 1.2 protokolliga. Seega bigudi.ee E-poe kasutamine on turvaline ja ohutu.