Terms and Conditions

PÕHITINGIMUSED

• Tellitud tooteid toimetatakse kohale ainult Eesti, Läti, Leedu ja Soome piires.

• Saadetise tarneaeg üldjuhul 2-3 tööpäeva, erandina kuni 30 kalendripäeva.

• Ostja saab tellimuse staatust jälgida oma kasutajakontole sisse logides.

• Tehasest sõltuvatel põhjustel võib toote pakend erineda e-poes näidatud illustratsioonidest — kvaliteet jääb sama kõrge. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

• Vastavalt Võlaõigusseaduse §56 lg 1 alusel on Tarbijal (eraisikul) õigus e-kaubanduses sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis (pakendi avamisel ei tohi pakend ega kaup olla rikutud). Mõnedele toodetele vastavalt seadusele ei saa rakendada taganemisõigust.

• Kauba tootmisvigade või -defektide ilmnemisel on Tarbijal (eraisikul) õigus esitada pretensioon vastavalt Võlaõigusseadusele §218.

• Juriidilistele isikutele kehtivad Eesti Vabariigi seadustega määratud õigused ja kohustused.

OSTU-MÜÜGILEPING TARBIJAGA

Mõisted

Tarbija — Eraisik, edaspidi nimetatud ka Eraklient, Kasutaja, Teenuse Kasutaja ja Klient, kes soovib osta Tooteid isiklikeks, perekondlikeks, kodusteks ja teisteks kuid MITTE PROFESSIONAALSETEKS vajadusteks ning vormistab Tellimuse sellel veebilehel. Toote tellimisel Internetipoest on Klient kohustatud tasuma Toote maksumuse õigeaegselt ning selle Müüjalt vastu võtma. Kui Klient registreerib end Teenuse Kasutajaks ja/või ostab Kaupu Internetipoest, siis tähendab see, et ta nõustub käesoleva OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimustega ja kohustub neid täitma.

Internetipood, E-pood, Teenuse osutaja, Kaupmees, Kaupleja — antud veebileht, edaspidi nimetatud ka Teenus ja Müüja, kus Tarbija saab tutvuda Toodete, nende kirjelduste ja hindadega, valida Toote, selle tasumise ja kättetoimetamise viisi.

Veebileht, Teenus — informatsiooniressursside kogum, mis paikneb vastaval veebiaadressil bigudi OÜ serveril. Veebilehte administreerib ning selle omanik on bigudi OÜ.

Toode — erinevad kosmeetilised, ilu- ning hooldustooted ja -tarbed, samuti nendega kaasnevad Tooted, teised professionaalsed tooted, edaspidi nimetatud ka Kaup. Ostu-müügi esemeteks võivad olla ainult Internetipoes märgitud Tooted.

Tellimus — veebivormi kaudu vormistatud ostusoov, mis kinnitatakse OSTU-MÜÜGILEPINGUGA; Kliendi taotlus Internetipoes välja valitud Toodete ostuks ning kohaletoimetamiseks taotluses märgitud aadressile.

Kuller, Pakiautomaat — juriidiline isik, kes on bigudi OÜ poolt volitatud tellitud Tooted Tarbijale kohale toimetama.

Ostja — Eraisik või Juriidiline isik.

Üldsätted

Kehtiv OSTU-MÜÜGILEPING määrab Toote jaemüügi ja -ostu antud Internetipoe kaudu, ettenähtud füüsiliste eraisikute jaoks, koos nimetatakse neid „Pooled“ ja igaüht eraldi nimetatakse „Osapool“.

Juriidilistele isikutele kehtivad Eesti Vabariigi seadustega määratud õigused ja kohustused.

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning OSTU-MÜÜGILEPINGUS kokkulepitust.

Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

Müüja rekvisiidid

bigudi OÜ

V. Reimani 5, 10124 Tallinn, Eesti Vabariik

Äriregistri nr: 12038539

KMKR: EE101435325

tel: (+372) 53 795 700

e-post: näidatud veebilehekülje jaluses

Pangarekvisiidid

LHV

EE837700771002822243

AS LHV Pank

SWIFT/BIC: LHVBEE22

Klienditugi

Internetipoe klienditugi töötab kella 10.00 kuni 17.00, välja arvatud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Teenindamine on garanteeritud eesti ja vene keeles.

Müüja töötaja võib Kliendiga telefoni ja/või e-posti teel ühendust võtta, et saada vajalikku informatsiooni Tellimuse vormistamiseks juhul, kui Klient on Tellimuse vormis olulist infot märkimata jätnud.

Lisainfo

Müüjal on õigus E-poe arendamisest lähtuvalt ning E-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.

Iga Osapool garanteerib teisele Osapoolele, et omab piisavalt õigus- ja teovõimet, samuti kõiki õigusi ja volitusi, mida on vaja, et sõlmida ja täita käesoleva OSTU-MÜÜGILEPINGU.

Tellides Toote Internetipoe tellimisvormi kaudu, aktsepteerib Tarbija täielikult kõiki käesoleva OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimusi.

Klient kinnitab, et kõik antud OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimused on temale arusaadavad ning ta aktsepteerib neid. Juhul, kui Tarbija ei ole nõus kasvõi ühe antud OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimusega, ei ole temal õigust Internetipoodi kasutada.

Müüja jätab endale õiguse teha käesolevas OSTU-MÜÜGILEPINGUS muudatusi ilma kohustuseta neist eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või Teenuse vahendusel Tarbijale ette teatada. Kasutaja kiidab muutused heaks Teenuse kasutamisel. Sellega seoses võtab Klient kohustuse jälgida OSTU-MÜÜGILEPINGU kõige viimaseid muudatusi.

Müüja ei võta vastutust Tarbija poolt Tellimuse vormistamisel sisestatud andmete täpsuse ja õigsuse eest.

Internetipoe kataloogis avaldatud infomaterjalidel on teatme-iseloom, mis ei saa täiel määral edastada tegelikkusele vastavat informatsiooni Toote omaduste nagu värv, suurus, koostis ja kuju kohta. Juhul, kui Tarbijal tekib enne Toote Tellimuse vormistamist küsimusi Toote omaduste kohta, on Tarbija kohustatud pöörduma nendega kas Müüja või Toodete tootja poole.

Müüjal on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi Tellimustele ja/või konkreetsele Tootele/Teenusele.

Tootmisel tehtavatest muudatustest sõltuvalt võib Toote originaalpakend erineda E-poes näidatud illustratsioonidest — kvaliteet jääb sama kõrge. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

bigudi OÜ ei vastuta Swedbank, LHV, DPD, Omniva ning SmartPOST pakutavate teenuste, tingimuste ja kvaliteedi eest.

Kõik Internetipoe hinnad on toodud eurodes (EUR, €).

Kõik Internetipoe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis seadusega kehtestatud käibemaksu. Kauba füüsiline müügikoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

Antud OSTU-MÜÜGILEPINGU mõne tingimuse kehtetus ei too endaga kaasa teiste tingimuste kehtetuks muutumist.

Registreerumine

Registreeruda võib füüsiline või juriidiline isik.

Juriidilistele isikutele kehtivad Eesti Vabariigi seadustega määratud õigused ja kohustused.

Registreerumine on tasuta.

Registreerumine on vabatahtlik.

Omavastutus

Kasutaja kohustub kasutama Teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel. Kasutaja kohustub Teenuse kaudu mitte vahendama ega saatma edasi andmeid ja dokumente, mis on seaduse või heade tavade vastane või mis õhutab nimetatud tegevusele või edendab seda.

Alla 18-aastased saavad osta kaupa juhul, kui neil on kauba tellimiseks ja selle eest tasumiseks oma vanemate või muu seadusliku esindaja juriidiliselt kehtiv nõusolek.

Kasutaja kannab ise kõikide teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud kulud, samuti muude Teenuse kasutamisest põhjustatud kulud.

Kasutaja vastutab täielikult kahjude eest, mis tekivad käesoleva lepingu, Eesti Vabariigi seaduse või heade tavadega vastuollu mineva Teenuse kasutamise korral.

Toote juhusliku hävimise või kahjustuse risk läheb Tarbijale üle hetkest, mil Toode on edastatud Tarbijale (või Tarbija esindaja/volitatud vastuvõetava isiku) kätte.

Iga Osapool vastutab käesolevate tingimuste rikkumise ja teisele Osapoolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja ei võta vastutust kahjude eest, mis on tekitatud Kliendile Internetipoes ostetud Toote väära kasutamise tagajärjel.

Müüjal on õigus vajadusel Tellimus tühistada.

Tarbijal on õigus nõuda Müüjalt Veebilehel puuduvat informatsiooni (maksetingimuste, Kauba tagastamise võimaluste, müügigarantii jms kohta) või paluda täpsustusi, kui Veebilehel toodud info jääb ebaselgeks.

Müüja ei vastuta Kliendi kulude eest, mis tekkisid või tekivad järgnevatel juhtudel:

 • tellimuslehe vigane täitmine, sh vead isiku- ja kontaktandmete sisestamisel.

 • kolmandate isikute ebaseadusliku tegevuse tagajärjel.

Tarbija kannab vastutust (sh rahalist) Internetipoes registreerimisel sisestatud andmete õigsuse eest. Andmete täpne sisestamine on eriti tähtis, kuna see on seotud võimaliku raha tagastamisega ja õige isiku tuvastamisega Taganemisõiguse kasutamisel.

Vääramatu jõud

Müüja ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude eest või viivituse eest Toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha – nn „vääramatu jõud“.

Pooled vabanevad vastutusest juhul, kui nende kohustused on täielikult või osaliselt täitmata, kui kohustuste täitmata jätmine tekkis vääramatu jõu tõttu, mis tekkis pärast OSTU-MÜÜGILEPINGU jõustumist, harukordsete sündmuste tõttu, mida Pooled ei osanud ette aimata ja mõistlike meetmetega vältida.

Isikuandmete kaitse

Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

Müüja kasutab Tarbija poolt saadetud informatsiooni:

 • Tarbija registreerimiseks Internetipoes;

 • enda kohustuste täitmiseks Tarbija ees;

 • internetipoe parendamiseks;

 • võitjate väljaselgitamiseks Müüja poolt korraldatavates kampaaniates.

Müüja kohustub Kliendilt saadud informatsiooni mitte avalikustama. Informatsiooni edastamist kolmandatele isikutele ei peeta rikkumiseks, kui nad tegutsevad vastavalt Müüjaga sõlmitud lepingule Müüja kohustuste täitmiseks Kliendi ees.

Kasutaja registreerimisel esitatud isikuandmed kantakse bigudi OÜ kliendiregistrisse ning kasutatakse Kauba pakkumisel. Müüja salvestab registrisse need Kasutaja andmed, mille Kasutaja on sisestanud registreerimisvormile. Kohustuslikud andmed on eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, SMS-sõnumeid vastuvõttev kontakttelefon, postiindeks ning arve- ja tarneaadress. Registreerimisega annab Kasutaja Müüjale nõusoleku oma andmete kasutamiseks.

Müüja jätab endale õiguse edastada Kasutaja andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Kliendiregistri andmeid võib kasutada elektroonilises otsepostituses vaid juhul, kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

Käesoleva lepingu sõlmimisel annab Klient oma vabatahtliku, kirjaliku ja individuaalse nõusoleku saada Müüjalt Teenuse osutamisega seotud vajalikku infot ning otsepostitusi (sh Müüja reklaami) oma kliendiregistris registreeritud e-posti ja/või elukoha aadressile ning mobiiltelefoni numbrile. Kliendil on alati õigus loobuda sellest nõusolekust e-kirjas sisalduva internetiviite külastamisega või kirjutades vastava avalduse kliendiregistris registreeritud e-posti aadressilt Müüja e-postile.

Kasutajal on Teenuse kaudu õigus kontrollida ja muuta oma isikuandmed. Kliendiregistrist andmete kustutamiseks tuleb saata kliendiregistris registreeritud e-posti aadressilt vastav sooviavaldus bigudi OÜ e-postile.

Tehnilised juhised. Turvalisus

Ärge unustage end pärast Internetipoe kasutamist leheküljelt välja logimast ning sulgege veebibrauseri aken. Sellisel juhul saate olla kindel, et järgmine kasutaja ei pääse Teie isikuandmetele ligi ega saa teada, mis lehekülgi Teie sirvisite ja kasutasite.

bigudi OÜ kliendiregistri andmete kaitse on tagatud vastavate turvameetmetega. Registris sisalduvaid andmeid saavad vaadata vaid andmeid töötlevad isikud vastava juurdepääsuloaga.

Erimeelsuste lahendamine. Kaebuste esitamine

Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Tarbija ja Müüja vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui sel viisil kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

Internetipoes Toote tellimusvormi täitmisega kinnitab Tarbija, et sai kogu vajaliku informatsiooni soetatava Toote kohta ja on nõus ostma Toote Internetipoes kirjeldatud kujul.

Tarbija võib lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse esitada Kauplejale mis tahes vormis. (Tarbijakaitseseadus (TKS) § 24 lg 1)

Müüja soovitab Tarbijal esitada kaebus veebipoe e-posti aadressile.

Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) esitatud kaebuses soovitame ära märkida:

1. Tarbija nimi ja kontaktandmed;

2. kaebuse esitamise kuupäev;

3. Kauba ostmise või Teenuse saamise kuupäeva;

4. Kauba või Teenuse puudus;

5. Kauplejale esitatav nõue;

6. viide tehingu sooritamist või müügigarantiid tõendavale dokumendile või lisada kaebusele selle koopia. (TKS § 24 lg 4)

Müüja peab Tarbija poolt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse kättesaamist samas vormis ka kinnitama. Müüjal on Tarbijakaitseseadusest tulenev kohustus vastata Tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul. (TKS § 24 lg 5)

Kui Müüjal ei ole võimalik 15 päeva jooksul Tarbija kaebusele vastata, peab ta kirjalikult Tarbijat sellest teavitama, viivitust põhjendama ja määrama vastamiseks uue mõistliku tähtaja. (TKS § 24 lg 6)

Kui Müüja jätab Tarbija pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda Tarbijale kirjalikult põhjendama. (TKS § 24 lg 7)

Tellimisinfo

Pärast Toote väljavalimist, tuleb tellimiseks vajutada linki „lisa korvi“. Kui olete kõik endale meelepärased Kaubad ostukorvi sisestanud, vajutage nuppu „Ostukorv“. Seal on näha ostukorvi sisu ja Tooted, mille olete endale valinud. Kui olete kogemata sisestanud vale Toote või koguse, saab seda muuta või kustutada.

Pärast Tellimuse vormistamist väljastab Müüja Kliendile Tellimuse kinnitus Kliendi poolt määratud e-posti aadressile. Pärast Tellimuse maksmist väljastab Müüja Kliendile PDF-arve Kliendi poolt määratud e-posti aadressile. Kliendi soovil Müüja väljastab ka e-arve.

Tooted ja ostu sooritamine

E-poes kuvatavad Tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud Toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

Kui Toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või Toote asendamist samaväärse teise Tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

E-poes pakutavaid Tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

Teenuse Kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud Tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta Teenuse Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud Tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse Kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse Kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Toodete säilivustähtaeg

Toote kehtivust ja ohutut kasutamist selgitab kosmeetikatoodete ohutust ja märgistamist reguleeriv Kosmeetikatoodete määrus 1223/2009/EÜ. Kosmeetikatooted mille säilivusaeg on pikem kui 30 kuud tähistatakse avatud kreemipurgi sümboliga. Kreemipurgi sümboli sisse märgitud number näitab toote ohutu kasutamise aega kuudes pärast tootepakendi avamist. Kosmeetikatoodetele mille säilivus on lühem kui 30 kuud, märgitakse toote säilimise tähtaeg.

Maksmine

Maksmine on lihtne ja ohutu, see toimub turvalise süsteemi kaudu.

• Esimene võimalus – maksta LHV või Swedbank pangalingiga.

• Teine võimalus – maksta pangaülekandega. Klient peab lisama selgitusse arve numbri.

Tellimus tühistatakse arve maksetähtaja möödudes kui Tellimuse eest ei ole makset laekunud.

Otselinkidega tasumisel on Tarbija kohustatud pärast maksmist kindlasti vajutama ka lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

Ülekande tegemiseks vajalik informatsioon on toodud Tellimuse kinnituses, mille Tarbija saab kliendiregistris registreeritud e-posti aadressile pärast Tellimuse kinnitamist.

Tarbija on nõus järgmiste tingimustega:

• Täites Internetipoes Toote tellimisvormi, kinnitab Tarbija, et sai kogu vajaliku informatsiooni soetatava Toote kohta ja on nõus ostma Toote Internetipoes kirjeldatud kujul.

• Internetipoest Toote tellimisel on Tarbija kohustatud õigeaegselt tasuma Toote maksumuse ning selle Müüjalt vastu võtma. Kui Tarbija registreerib end Teenuse Kasutajaks ehk ostab Kaupu Internetipoe kaudu, siis tähendab see, et ta nõustub OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimustega ja kohustub neid täitma.

Tulenevalt sellest on Tarbija kohustatud tellitud Kauba kinni maksma ja pakiautomaadist/kullerilt vastu võtma. Kui Tarbija jätab ülalnimetatu tegemata, tähendab see OSTU-MÜÜGILEPINGU rikkumist kõikide Eesti Vabariigi seadusest ja OSTU-MÜÜGILEPINGUST tulenevate kohustustega ja rahaliste nõuetega.

Kohaletoimetamine ja üleandmine

Tellitud Tooteid toimetatakse kohale ainult Eesti, Läti, Leedu ja Soome piires.

Pakkide kättetoimetamise aeg on üldjuhul 2-3 tööpäeva, kuid mitte hiljem kui 30 päeva lepingu sõlmimise ajast. (VÕS § 209 lg 6)

Kui Kauba kohaletoimetamise tähtaeg on ületatud, on Tarbija kohustatud bigudi OÜ klienditeenindusega ühendust võtma.

Tarbija saab Tellimuse staatust jälgida oma kasutajakontole sisse logides.

Postikulu hinnad näidatud selle veebilehe jaluses ning kuvatakse Tellimuse vormistamisel.

Vältimaks pettusi ja Müüja suhtes võetud kohustuste mittetäitmist, ettemakstud Tellimust üle andval isikul on õigus nõuda Tarbijalt ja/või Saajalt tema isikut tõendavat dokumenti, samuti Tarbija ja/või Saaja dokumendi rekvisiite, mis tõestavad Tarbija ja/või Saaja isikut Tellimuse kviitungil.

Kui kauba üleandmine pole võimalik

Kui pakki üle anda ei õnnestu, toimetatakse pakk Müüjale tagasi.

Kui Tellimuse eest oli juba tasutud ja pakk toimetatakse Müüjale tagasi, siis kannab Müüja Tarbija isiklikule pangaarvele Kauba eest makstud raha tagasi, kuid sellest arvestatakse maha:

 1. panga või teise maksevahendaja teenustasud — nii ostu eest kui ka raha tagastuse eest;

 2. Müüjale Kauba tagasitoimetamise postikulu vastavalt teenust osutavate ettevõtjate hinnakirjale;

 3. Kauba saatekulu juhul, kui eripakkumisel tarne oli tasuta, vastavalt teenust osutavate ettevõtjate hinnakirjale.

Kui tellitud Kaup lõpeb otsa ja seda ei ole enam saadaval, peab Müüja sellest Tarbijat teavitama esimesel võimalusel ning ettemakstud raha viivitamatult tagastama. Raha tagastamine peab toimuma viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva lepingu sõlmimise ajast. (VÕS § 209 lg 6)

Kui Müüja on Tarbijat teavitanud sellest, et Kauba kättetoimetamine lükkub mingil põhjusel edasi, võib Tarbija anda Müüjale mõistliku täiendava tähtaja, mille kestel tuleks Tellimus täita. Kui Müüja ei suuda selle perioodi jooksul Tellimust täita, on Tarbijal õigus nõuda OSTU-MÜÜGILEPINGU tühistamist ja raha tagasimaksmist.

Taganemisõigus

Tagastamisõigus on loodud garanteerimaks seda, et saadetud Kaup vastaks tellitule.

Loetakse, et tarbija on väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on ettevõtjale selle kohta teate ära saatnud taganemistähtaja jooksul. Tarbija võib lepingust taganeda, kasutades lepingust taganemise avalduse tüüpvormi või esitades muu ühemõttelise taganemisavalduse. (VÕS § 49 lg 2)

Tagastatav Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Klient peab Kauba tagastama omal kulul. (VÕS § 562 lg 3)

Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. (VÕS § 56 lg 1)

Kui tagastamisele kuuluv Kaup ei vasta tellitule, kannab tagastamiskulud Müüja.

Ettevõtja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. (VÕS § 561 lg 1)

Tarbija peab lepingust taganemisel Müüjalt saadud kauba samuti viivitamata tagastama, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest. Tarbija loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemise hetkest. (VÕS § 562 lg 1)

Kui Tarbija põhjustab asjale või asja pakendile tutvumise ajal kahjustusi või kasutab Toodet, kasvõi ühekordselt, kaotab ta taganemisõiguse.

Avatud pakendiga kosmeetika ja parfümeeriatooted tagastamisele ei kuulu.

Samuti ei kuulu tagastamisele tooted, mille kasutamist (või mittekasutamist) ei ole võimalik kontrollida.

Mõnedele toodetele vastavalt seadusele ei saa rakendada taganemisõigust.

Taganemisõiguse kasutamise tagajärjed

Tarbija nõustub võimalusega, et taganemisõiguse kuritarvitamisel ja/või OSTU-MÜÜGILEPINGU rikkumisel keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

Praakkauba korral ja juhul kui tagastatav Kaup ei vasta tellitule, võib Tarbija oma avalduses nõuda kas Kauba asendamist Müüja kulul või kogu makstud summa (sh postikulu) tagasimaksmist.

Tarbija peab arvestama sellega, et taganemisõiguse kasutamisel kontrollib Müüja rangelt Tarbija avalduses nimetatud põhjuse tõele vastavust. Müüjal on piisav kogemus tuvastamaks praaktooteid, samuti seda, kas Tarbija on Toodet kas või ühekordselt kasutanud. Kui Tarbija põhjustab asjale või asja pakendile tutvumise ajal kahjustusi või kasutab Toodet kasvõi ühekordselt, kaotab ta taganemisõiguse.

Põhjuse tuvastamiseks ja selle tuvastamisel on Müüjal õigus kasutada videosalvestavaid vahendeid ja vajadusel viia läbi ekspertiis.

Kui selle tulemusena selgub, et Toode ei ole praak ja/või Tarbija on seda kas või ühekordselt kasutanud, samuti kui Tarbija on pakendit kahjustanud:

• võtab Müüja Tarbija ühendust ja pakub võimalusi probleemi lahendamiseks.

• kui Tarbija soovib tagastatud Kauba endale tagasi saada, peab ta Müüjale postikulu hüvitama. Sealjuures määratakse postikulu hind kohaletoimetamist osutava ettevõte hinnakirja alusel (mitte selle veebilehe jaluses toodud hinnakirja järgi). Tarbija võib kohaletoimetamist osutava ettevõtte ise valida või tulla tagastatud Kaubale ise järele V. Reimani 5, 10124 Tallinn, eelnevalt kindlasti telefonil 53 795 700 ette helistades.

Raha tagastamine

bigudi OÜ pakub Tarbijale raha tagastamiseks järgmisi võimalusi:

• vahetus teise soovitud kauba vastu ning Tellimuse hinna ümberarvestamine;

• Tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine Kliendi arveldusarvele.

Tagasimaksmine toimub ainult pangaülekandega ja samale arveldusarvele/krediitkaardile, millelt Tellimuse eest tasuti.

Sularaha või pangakaardiga maksmise korral peab Tarbija taganemisõiguse kasutamise avalduses ära märkima oma isikliku pangaarve numbri, kuhu raha tagastada. Sel juhul tuleb pettuse vältimiseks pangaarve number saata bigudi OÜ kliendiregistris registreeritud Tarbija e-posti aadressilt.

Pretensioonide esitamise kord

E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses Võlaõigusseadusega (VÕS) § 218.

Vastutus

Müüjal lasub vastutus Toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga Toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

Tarbija kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

Tarbija vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulude eest.

Tarbija vastutab täielikult E-poe OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

KASUTAMISTINGIMUSED

OSTU-MÜÜGILEPINGUS toodud tingimustega tutvumine on Tarbijale kohustuslik.

bigudi OÜ E-poe kasutamise jätkamisel nõustub Tarbija, et on tutvunud OSTU-MÜÜGILEPINGUS toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub OSTU-MÜÜGILEPINGUS toodud tingimustega.

Käesoleva lepingu sõlmimisel annab Klient oma vabatahtliku, kirjaliku ja individuaalse nõusoleku saada Müüjalt Teenuse osutamisega seotud vajalikku infot ning otsepostitusi (sh Müüja reklaami) oma kliendiregistris registreeritud e-posti ja/või asukoha aadressile ning mobiiltelefoni numbrile. Kliendil on alati õigus loobuda sellest nõusolekust e-kirjas sisalduva internetiviite külastamisega või kirjutades vastava avalduse kliendiregistris registreeritud e-posti aadressilt Müüja e-postile.

bigudi OÜ veebisaidi külastamisel, nõustute järgima käesolevas dokumendis välja toodud kasutajatingimusi. Kui Te nende kasutajatingimustega ei nõustu, palun lahkuge veebisaidilt koheselt. Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kaubamärgi- ja autoriõiguse seadusega.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas nõustute ja järgite bigudi OÜ privaatsuspoliitikat. Privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja toiminguid Teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avalikustamisel, kui kasutate meie rakendust või veebisaiti. Seega, enne meie lehe või teenuste kasutamist, lugege hoolikalt meie privaatsuspoliitika dokumenti.

Küpsised

Nii nagu enamik kaasaegseid veebilehti, kasutab ka meie veebisait küpsiseid. Kasutame küpsiseid selleks, et parandada teatud lehekülgede funktsionaalsust ja muuta meie veebaidi kasutamine külastajate jaoks lihtsamaks ning mugavamaks. Mõned meie partnerlehed võivad samuti kasutada küpsiseid. Küpsiste kohta loe lähemalt meie privaatsuspoliitika dokumendist.

Litsents

Kui pole just teisiti mainitud, kuuluvad bigudi OÜ-le kõik veebilehel kuvatud intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused on kaitstud.

Te ei tohi:

 • Veebisaidil kuvatud materjali (tekst, pildid, videod jne) mujal avaldada.

 • Müüa, rentida või litsentsida seda materjali.

 • Lehekülje sisu kopeerida.

 • Veebisaidi lehekülgede sisu levitada.

Käesolev leping kehtib alates 29.04.2023.

Mõned lehed sellel veebilehel võivad kasutajatele anda võimaluse kommenteerida ja vahetada arvamusi/teavet. Need kommentaarid ei kajasta bigudi OÜ, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitanud inimeste seisukohti ja arvamusi. bigudi OÜ ei vastuta veebilehel ilmuvate kommentaaride sisu eest ega nendest tekkivate varalise või moraalse kahju eest.

bigudi OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida peab sobimatuks, solvavaks või tingimusi rikkuvaks.

Lehte külastades:

 • Kinnitate, et teie postitatud kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;

 • Kinnitate, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali;

 • Kinnitate, et ei kasuta kommenteerimise õigust äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.

Käesolevaga annate bigudi OÜ-le ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.

Kohustustest loobumine

Me ei taga, et sellel veebilehel olev teave oleks õige, täielik või täpne. Samuti ei luba me, et veebileht jääb alati kättesaadavaks või sellel olev info hoitakse ajakohasena.

Kui veebilehel pakutavat teavet ja/või teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me võimaliku kahjumi või kahjustuste eest.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on teenusega seoses muresid või vaidlusi, nõustute kõigepealt proovima vaidluse lahendamist mitteametlikult, pöördudes bigudi OÜ poole.

Piirangud

bigudi OÜ ega selle tarnijad ei vastuta kahjude eest, mis tekivad bigudi OÜ veebisaidil olevate materjalide kasutamisega või suutmatusega neid kasutada. Seda isegi siis, kui bigudi OÜ või selle volitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult teavitatud kahju tekkimise võimalusest.

Muudatused ja vead

bigudi OÜ veebisaidil võib esineda erinevaid vigu. Me ei vastuta selle eest, et saidil olev info oleks täpne, täielik või asjakohane. Võime saidil olevat infot igal ajal ette teatamata muuta või kustutada. bigudi OÜ ei ole kohustatud hoidma infot oma veebisaidil aktuaalsena.

Viited teistele veebilehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele. Meil puudub kontroll nende veebisaitide teenuste, sisu ja privaatsuseeskirjade üle ning me ei vastuta nende eest. Selle dokumendi kohaselt mõistate ja nõustute ka sellega, et bigudi OÜ ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad tekkida kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamisest.

Soovitame tungivalt tutvuda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebisaitide teenusetingimustega ja privaatsuseeskirjadega.

Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel ebasobiv, võite meiega ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega ja vastame neile 5 tööpäeva jooksul, kuid me ei ole kohustatud linke eemaldama.

Kuigi püüame tagada, et meie veebisaidil olev teave oleks korrektne, ei saa me tagada selle täielikkust ega täpsust; samuti ei ole me kohustatud tagama veebisaidi kättesaadavust või veebisaidil oleva materjali ajakohasust.

Sätete lahusus

Kui mõni käesoleva teenustetingimuste säte osutub kehtetuks, muudetakse seda sätet nii, et see täidaks võimalikult maksimaalselt oma eesmärki ja oleks seadusega kooskõlas ning kehtiv. Kõik ülejäänud teenustetingimuste dokumendi sätted jäävad täies jõus kehtima.

Õigustest loobumine

Kui käesolevas dokumendis pole teisiti välja toodud, ei tähenda ükskõik millise selles dokumendis mainitud õiguse kasutamata jätmine seda, et seda sama õigust pole võimalik hiljem kasutada.

Muudatused kasutustingimustes

Jätame endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi igal ajal muuta. Kui muudatus on oluline, anname endast parima, et Teid enne selle jõustumist vähemalt 30 päeva ette teavitada. Mis on oluline muudatus, määratakse meie ainuisikulise äranägemise järgi.

Jätkates meie teenuste kasutamist peale nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud tingimustega. Kui Te ei nõustu täielikult või osaliselt uute tingimustega, lõpetage palun meie veebisaidi ja teenuse kasutamine.

Ligipääsu peatamine

Käesolevas dokumendis välja toodud tingimuste rikkumisel võime viivitamatult peatada Teie ligipääsu meie lehele ja teenustele. Sel juhul pole me kohustatud Teid sellest teavitama. Ligipääsu peatamisel kaotate koheselt õiguse meie teenuseid kasutada.

Teie privaatsus

Teie privaatsusega seonduvate sätetega tutvumiseks, palun vaadake meie privaatsuspoliitikat.

Kohaldatav seadus

Kõiki bigudi OÜ veebisaidiga seotud nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

Kontakt

Küsimuste puhul, palun võtke meiega ühendust e-posti teel.

bigudi OÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi veebilehe kasutajatingimustes.

Viimati muudetud 29.04.2023